Skip links

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou gr8design s.r.o., so sídlom na Paulenovej 46, 900 81 Šenkvice, IČO:50104527, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 108668/B (ďalej len ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len ako „kupujúci“), v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho102/2014, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.gr8design.sk predávajúceho.
  2. V prípade, že kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že kupujúcim je právnická osoba, ktorá zároveň nie je spotrebiteľom, ich obchodno-právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Na základe objednávky predávajúci dodá prezentovaný tovar na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).
  4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  5. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho.
 2. Uzatváranie kúpnej zmluvy
  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme vyplnenej objednávky predávajúcim (ďalej len „objednávka“).
  2. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje vo všetkých objednávkových formulároch, inak je objednávka neplatná.
   • ▪  Kupujúci zodpovedá za kvalitu podkladov alebo inej obrazovej predlohy, ktorú sám poskytne
   • ▪  Kupujúci zaslaním obrazovej predlohy na výrobu ním objednaného tovaru prehlasuje, že má všetky autorské práva k použitým/dodaným/predloženým fotografiám a iným obrazovým predlohám voči autorom alebo tretím stranám a je oprávnený s fotografiou a/alebo inými obrazovými predlohami disponovať a dať ho k dispozícii predávajúcemu pre účely výroby tovaru predávajúcim.
   • ▪  Zaslaním fotografie a/alebo obrazovej predlohy spolu s objednávkou výroby tovaru kupujúci prevádza na predávajúceho práva na nakladanie a spracovanie obrázkov a/alebo obrazových predlôh súvisiacich s jednotlivou objednávkou.
 1. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene a množstve tovaru, údaje o dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný (adresa) a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručeniatovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne iné údaje.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

III. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia kúpnej zmluvy je poskytovanie tlačiarenských, grafických aostatných služieb. Tieto služby sú prispôsobované špecifickým požiadavkám jednotlivých zákazníkov. Druh služieb a množstvo, cena, kvalita, termín a spôsob dodania produktu je bližšie určený v záväznej akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho
  1. Predávajúci je povinný:
   • ▪  Dodať tovar na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim vdohodnutom množstve, kvalite a termíne.
   • ▪  Tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie)vindividuálne dohodnutej lehote od záväzného akceptovania objednávkykupujúceho predávajúcim.
  2. Predávajúci je oprávnený:▪ Na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 2. Práva a povinnosti kupujúceho
  1. Kupujúci je povinný:
   ▪ Tovar prevziať.▪ Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
  2. Kupujúci je oprávnený:
   ▪ Na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutomzmluvnými stranami v záväznom akceptovaní návrhu.
   ▪ Byť oboznámený o tom, že objednaný tovar mu nemôže byť dodaný.
 3. Kúpna cena
  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“).
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke www.printdigital.sk Takáto úprava cien sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  3. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 1. Podmienky dodania tovaru
  1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie) v dohodnutej lehote. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Po uplynutí 7 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci neprevezme tovar v lehote a predávajúci odstúpi od zmluvy, predávajúci započíta kúpnu cenu v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu.
  2. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  3. V prípade, ak predávajúci zašle tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.
  4. Kupujúci je povinný zásielku (tovar ako aj jeho obal) skontrolovať hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 2. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci má právo zmeniť alebo stornovať elektronickú objednávku len do okamžiku záväznej akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim, t.j. do doby jej zaradenia do výroby zo strany predávajúceho.
  2. Ak kupujúci požaduje zmenu alebo stornovanie elektronickej objednávky po jej zaradení do výroby, predávajúci má nárok na nahradenie nákladov vzniknutých do daného momentu zo strany kupujúceho.
  3. Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu, keďže predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb alebo predaj tovaru, ktoré boli upravené na základe osobitných požiadaviek zákazníka, t.j. ak ide o produkt vyhotovený na mieru.
  4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
   ▪ V prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedenételefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e -maily atď.)
   ▪ V prípade, že podklady dodané kupujúcim, na základe ktorých má byťvyrobený a dodaný tovar, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených predávajúcim na jeho výrobu alebo obsahujú obrázky, fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platným právom v SR a EU (propaganda rasovej alebo národnostnej nenávisti, rasizmus, sexuálnezneužívanie, detská pornografia…)
 • ▪  Tovar sa už nevyrába alebo nie je dočasne v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar vyrobiť a dodať kupujúcemu v stanovených lehotách z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
 • ▪  Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 1. Ochrana osobných údajov
  1. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim za účelom vytvorenia užívateľského účtu, za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a za účelom marketingových a obchodných oznámení predávajúceho (najmä zasielanie informačných e-mailov oproduktoch a novinkách, zasielanie obchodných oznámení, zasielanie notifikačných e-mailov a sms správ o vyhotovení zákazky a pod.). Kupujúci súhlas udeľuje dobrovoľne, a to na dobu neurčitú.
  2. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom jeho užívateľský účet s osobnými údajmi a údajmi o predchádzajúcich zákazkách bude zrušený. Kupujúci nebude mať naďalej k tomuto účtu prístup a nebude môcť dochádzať k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
  3. Osobné údaje kupujúcich sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
  4. Osobné údaje kupujúceho nie sú poskytované tretím stranám. Výnimkou je poskytovanie osobných údajov v minimálnom rozsahu zmluvnému dopravcovi, ktoré sú nevyhnutne potrebné na doručenie zákazky na miesto určenia dohodnutom v záväznej akceptácií objednávky kupujúceho predávajúcim.
  5. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné osobné údaje. Kupujúci má prístup ksvojim osobným údajom vužívateľskom účte a má právo na ich zmenu po informovaní predávajúceho.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že bez poskytnutia potrebných osobných údajov nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 2. Reklamačný poriadok
  1. Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.
  2. Kupujúci je povinný tovar ako aj jeho obal pri prevzatí riadne prezrieť a skontrolovať. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
  3. K reklamácii je potrebné pripojiť v lehote 5 dní reklamovaný tovar a doklad o kúpe a prevzatí tovaru.
 1. Reklamácia sa považuje za uplatnenú, keď boli predávajúcemu doručené všetky informácie a doklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.
 2. Ak doklady k reklamácii nie sú kompletné, predávajúci vyzve kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak kupujúci neodpovedá na výzvu (emailovú či telefonickú) do 7 dní od prevzatia reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie. V tomto prípade bude tovar vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke, náklady znáša kupujúci.
 3. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (napríklad bod II.2.a. všeobecných obchodných podmienok).
 4. V prípade, že kupujúci k reklamácii nepriloží tovar, ktorý požaduje reklamovať, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.
 5. V súlade s § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pri riadnom uplatnení reklamácie vydať a bez zbytočného odkladu doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie; najneskôr predávajúci doručí kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 7. Za neoprávnenú alebo neúplnú reklamáciu si predávajúci môže účtovať poplatok, ktorý je úhradou administratívnych nákladov spojených s výzvou predávajúceho kupujúcemu na doplnenie chýbajúcich údajov alebo dokladov k reklamácii alebo úhradou administratívnych nákladov spojených s opätovným doručením tovaru kupujúcemu.

XII.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúci nezodpovedá tretím osobám za prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov kupujúcim.
 3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 5. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že na úpravu ich záväzkovo-právnych a majetkových vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy si volia ako rozhodné právo právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre prípad súdneho sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy je na konanie daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 12 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci potvrdzuje, že v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlasí s dobrovoľným poskytnutím svojich osobných údajov predávajúcemu a ich automatickým spracovaním, a to na dobu neurčitú od prejavu súhlasu alebo až do jeho odvolania. Prejav súhlasu je dobrovoľný a kupujúci ho môže kedykoľvek slobodne písomne odvolať na adrese predávajúceho, pričom odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

Vážení klienti,

Informácia o ochrane osobných údajov na web ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych
a nových produktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie,
a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujesmernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické
z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: 0910 56 56 00 Alebo pošlite email na: info@gr8design.sk

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov?
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 7. Kto sú naši obchodní partneri?
 8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
 9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť:

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.
■ Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní,
zamestnaní, počte detí.
■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby. ■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.
■ Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.
Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:
■ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,
■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnympotrebám,
■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.
Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodnýmpartnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím,informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť gr8design s.r.o má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 0910 56 56 00 poslaním e-mailu na adresu: info@gr8design.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: gr8design s.r.o., Paulenova 46, 900 81 Šenkvice

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.
■Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.
■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. ■Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.
■Písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek pobočke. Aktuálny zoznam pobočiek nájdete tu: gr8design s.r.o., Paulenova 46, 900 81 Šenkvice

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ  upravuje ustanovenie § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 90 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Predávajúci vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy, kupujúcemu – spotrebiteľovi zmluvne predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy tak, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Postup pri odstúpení od zmluvy:

–  Najneskôr 90. deň po prevzatí tovaru, musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy;

–  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným listom na adresu“

gr8design s.r.o., Paulenova 46, 900 81 Šenkvice

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky (napr. po prihlásení sa k užívateľskému účtu v sekcii „klient“, záložka „Moje objednávky“, kliknutím na ikonu „zrušiť objednávku“). Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme  e-mailom.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Váš bankový účet, ktorý ste uviedli vo Vašom užívateľskom účte, resp. ktorý ste nám oznámili v oznámení na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že tento spôsob vrátenia peňažných prostriedkov nie je možný, peňažné prostriedky Vám predávajúci vráti poštovou poukážkou  na adresu uvedenú vo Vašom užívateľskom účte alebo v odstúpení od tejto zmluvy a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám môžete odovzdať v ktorejkoľvek našej predajni s obchodným názvom Cropp alebo poštou na adresu gr8design s.r.o., Paulenova 46, 900 81 Šenkvice alebo prostredníctvom kuriéra na uvedenú adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť resp. doručíte pred uplynutím 14-dňovej lehoty odo dňa uplatnenia odstúpenia od zmluvy.

Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že máte ako kupujúci záujem odstúpiť od zmluvy)

Príjemca: gr8design s.r.o., Paulenova 46, 900 81 Šenkvice

Tel.:

e-mail:

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

a)      ………………………………………………………………………………………..

b)      ………………………………………………………………………………………..

c)      ………………………………………………………………………………………..

 

Dátum dodania tovaru:          …………………………………………………………

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: …………………………………………………….

 

Adresa spotrebiteľa: ……………………………………………………………………..

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

 

Číslo objednávky: * ……………………………………………………………………………………..

Číslo faktúry: *         ……………………………………

Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo:**

 

……………………………………

 

Dátum …………..

 

 

 (*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.

(**) V prípade, že kupujúci neuvedie číslo účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov, tieto mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v tomto odstúpení od zmluvy

Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag