1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú vzťahy vznikajúce pri dodávkach tlačiarenských služieb a reklamných produktov (ďalej len "tovar") medzi firmou gr8design s.r.o. ako predávajúcim (ďalej len "predávajúci") a odberateľom tovaru ako kupujúcim (ďalej len "kupujúci"). Tieto OP platia v celom rozsahu a sú záväzné pre akýkoľvek obchodný styk pri dodávkach tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Objednávka

Objednávka je jednostranný písomný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu.

Objednávku je nutné zaslať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • prostredníctvom objednávkového systému predávajúceho, ktorý je súčasťou jeho informačného systému a nachádza sa na serveri  www.gr8design.sk
 • telefonicky: 0910 56 56 00
 • e-mailom: info@gr8design.sk

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami i s reklamačným poriadkom predávajúceho. Spracovaním objednávky sa rozumie, že predávajúci overí, či je tovar pre kupujúceho dostupný a je ho možné bez problémov dodať. V prípade akýchkoľvek problémov s vybavením objednávky bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky a bude oboznámený s možnosťami riešenia vzniknutej situácie. Všetky objednávky sa vybavujú iba v pracovných dňoch.

2.1 Náležitosti objednávky

Každá objednávka musí obsahovať:

 • číslo objednávky
 • dátum vystavenia objednávky
 • obchodné meno a IČO kupujúceho, DIČ, IČ DPH
 • kontaktnú osobu kupujúceho, jednajúcu vo veci objednávky vr. telefonického príp. emailového  spojenia
 • dodaciu adresu
 • spôsob odberu tovaru (vlastný alebo prostredníctvom zmluvného prepravcu)
 • jednoznačný a presný popis tovaru s kódmi podľa cien predávajúceho

2.2 Vznik zmluvy

Kúpna zmluva k dodaniu požadovaného tovaru vzniká okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim, a to prostredníctvom webového systému, príp. tiež prostredníctvom elektronickej pošty. Na potvrdení je uvedená referencia (číslo) objednávky v systéme predávajúceho a pre kontrolu súpis objednaného tovaru s cenami.

2.3 Informácie o stave realizácie objednávky

2.3.1 Výzva k odberu

Výzvu k odberu tovaru zasiela predávajúci e-mailom kupujúcemu v prípade, že objednaný tovar je pripravený k odberu a kupujúci požaduje osobný odber a zároveň nemá u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a fakturácia ďalšieho tovaru by presiahla stanovený kredit (viď bod 4.1). Táto výzva môže byť kupujúcemu oznámená i telefonicky.

2.3.2 Automatická fakturácia

Pokiaľ kupujúci nemá u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a fakturácia ďalšieho tovaru by presiahla stanovený kredit (viď bod 4.1) a má dohodnutý spôsob prepravy tovaru z miesta plnenia prepravnou službou, predávajúci automaticky fakturuje a odosiela pripravený tovar kupujúcemu z miesta plnenia na dodaciu adresu uvedenú na objednávke.

2.3.3 Zadržanie tovaru predávajúcim

Pokiaľ má kupujúci u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a fakturácia ďalšieho tovaru by presiahla stanovený kredit (viď bod 4.1), potom je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu až do doby úplného vyrovnania záväzkov či odčerpania kreditu kupujúcim. O pozastavení dodávok predávajúci informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Po dobu uplatnenia práva predávajúceho na pozastavenie tovaru nie je predávajúci v sklze so splnením povinnosti na jeho dodanie.

2.4. Náležitosti faktúry

Faktúra – daňový doklad vystavený predávajúcim obsahuje nasledujúce náležitosti:

 • dátum vystavenia
 • dátum splatnosti
 • číslo objednávky kupujúceho
 • obchodné meno kupujúceho, IČO, DIČ, IČ DPH
 • sídlo/miesto podnikania kupujúceho
 • popis tovaru a jeho množstvo
 • jednotkovú kúpnu cenu jednotlivých komodít, kód DPH, cenu za všetky kusy
 • celkovú kúpnu cenu tovaru bez i s DPH
 • sadzbu DPH 20% a jej vyjadrenie v Eurách

3. Odber a distribúcia  tovaru 

Dodávku tovaru realizujeme tromi spôsobmi:

 • osobný odber tovaru na prevádzke predávajúceho
 • kuriérska služba
 • rozvoz tovaru v meste Pezinok

Spôsob akým sa tovar dostane k Vám si zvolíte pri objednávaní. Tovar je pri dodávke bezpečne zabalený. Predtým, ako ho preberiete skontrolujte fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade viditeľného poškodenia, tovar nepreberte a ihneď nás kontaktujte. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru bohužiaľ nebudú akceptované.

3.1 Osobný odber tovaru na prevádzke predávajúceho

Odber u predávajúceho je možný po osobnom dohovore s predávajúcim. Kupujúci písomne potvrdí dodací list potom, čo prevezme pripravený tovar. Pokiaľ kupujúci, ktorý požadoval osobný odber, neodoberie pripravený tovar na základe výzvy k odberu (bod 2.3.1) do 10 dní po odoslaní výzvy, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej 20% kúpnej ceny tovaru (bez DPH). V prípade oneskorenia kupujúceho s prevzatím tovaru po dobu dlhšiu ako 15 dní od odoslania výzvy, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Ujednaním o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho na prevzatie tovaru, hlavne úhradu nákladov spojených so skladovaním tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH.

Tovar,  ktorý si u nás objednáte a my sme Vám potvrdili jeho dostupnosť, si môžte osobne prebrať na našej prevádzke v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod na adrese : 

gr8design s.r.o.
Šenkvická cesta 3610 14/A
902 01 Pezinok
Slovensko

3.2 Dovoz tovaru kuriérskou službou 

Dovozom tovaru sa rozumie dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim a to kuriérom. Pokiaľ si ako spôsob dopravy tovaru zvolíte kuriérsku službu, tovar spolu s dokladmi Vám privezie kuriér kuriérskej spoločnosti 123 Kurier s.r.o. na miesto dodania, ktoré ste uviedli vo Vašej objednávke. V prípade, že Vás kuriér nezastihne, bude Vás kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom možnom termíne doručenia.

3.3 Rozvoz tovaru v Pezinku a blízkom okolí

Rozvoz tovaru zabezpečujeme sami. Tovar Vám doručíme až ku dverám na Vami zadanú adresu doručenia. Cena rozvozu je 4 Eur s DPH.

4. Finančné podmienky predávajúceho

4.1 Splatnosť faktúr

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou. Ak nie je dohodnuté inak, vzniká predávajúcemu právo fakturovať kúpnu cenu v deň, keď kupujúci tovar obdržal. Za deň uhradenia faktúry, tzn. deň splatnosti sa považuje deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu predávajúceho. Kupujúcemu je stanovená i bežná splatnosť faktúr, spravidla v dĺžke 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ zo zmluvy o platobných podmienkach či z inej dohody či zmluvy nevyplýva odlišná dĺžka splatnosti. V individuálnych prípadoch je možné splatnosť faktúr po dohode s kupujúcim predĺžiť. Konečné rozhodnutie o predĺžení doby splatnosti je v kompetencii predávajúceho a závisí predovšetkým na platobnej morálke kupujúceho. Za predĺženie dĺžky splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok (úrok). Na faktúry už vystavené nie je možné požadovať predĺženie doby splatnosti. Kupujúci nie je oprávnený zadržovať platby, ani ich časť z dôvodu akýchkoľvek protipohľadávok voči predávajúcemu, vrátane nároku z vadného plnenia (reklamácie).

4.2 Platobné podmienky

Ceny sú nezáväzné a vychádzajú zo súčasných nákladových faktorov. Pokiaľ došlo k zmene stavu cenových skupín, napr. zvýšením cien surovín, energie alebo miezd, vyhradzuje si predávajúci právo upraviť kúpnu cenu v náväznosti na tieto zmeny. Pokiaľ kupujúci do troch dní odo dňa oznámenia zmeny kúpnej ceny nepodá predávajúcemu inú správu, platí, že so zmenou kúpnej ceny súhlasí.

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu nezávisle na prevzatí tovaru a prípadnej reklamácii. Kompenzácie vzájomných nárokov zmluvných strán a zadržovanie platby či tovaru z dôvodov akýchkoľvek nárokov kupujúceho sú vylúčené.

Pokiaľ kupujúci od zmluvy odstúpi, má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu náklady, ktoré mu jeho odstúpením od zmluvy vznikli. Reklamácie z dôvodu chybnej dodávky, nedodania tovaru, porušenia zmluvy či iného právneho dôvodu budú vybavované len formou náhradnej dodávky alebo dodatočnej opravy podľa voľby predávajúceho, a to za rovnakých podmienok platných pre pôvodnú dodávku. Kupujúci môže na predávajúcom uplatňovať náhradu vzniknutej škody do výšky kúpnej ceny reklamovaného tovaru.

Pri platení tovaru kupujúcim prichádzajú do úvahy nasledujúce formy platobných podmienok

4.2.1 Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru

Táto platba môže byť realizovaná ako:

 • platba v hotovosti v pokladni predávajúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim
 • platba na dobierku - prostredníctvom zmluvného dopravcu pri dodávke tovaru
 • platba bezhotovostnou platbou (platí len pre prevádzku na Šenkvická cesta 3610 14/A, 902 01 Pezinok)

4.2.2 Platba bankovým prevodom na účet predávajúceho

Bankové spojenie predávajúceho: ČSOB, a.s., IBAN: SK11 7500 0000 0040 2276 1829
(kupujúci je povinný udať správny variabilný symbol, ktorý je uvedený vo faktúre)

4.2.3 Platba platobnou kartou

Platbu môžete realizovať platobnou kartou VISA, Maestro alebo MasterCard.

5. Dodacie podmienky

Predávajúci zaručuje kupujúcemu:

 • dodanie správneho množstva a druhu objednaného tovaru, tak ako boli uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka
 • adekvátne zabalenie objednaného tovaru
 • odoslanie tovaru v rámci dohodnutej lehoty (obyčajne 1 až 2 dni; v prípade, že nemáme Vami objednaný tovar na sklade, lehotu dohodneme telefonicky alebo cez e-mail)
 • vystavenie a priloženie faktúry ako daňového dokladu
 • právo reklamácie vád tovaru podľa platnej legislatívy
 • doba a rozsah záruky k predávanému tovaru sa riadi podmienkami stanovenými výrobcom, resp. subjektom vykonávajúcim práva duševného vlastníctva k tovaru. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa na záruku tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe v rozsahu podľa zákona
 • právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru
 • a taktiež právo na vrátenie zaplatenej ceny za vrátený tovar do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za:

 • neprijatie objednávky prostredníctvom Internetu v dôsledku nezavineného výpadku internetového spojenia, príp. iných technických problémov
 • oneskorenie dodávky objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou službou (na žiadosť zákazníka však vyvinieme všetko primerané úsilie pri reklamácii)
 • prípadné nedodanie časti zásielky, ku ktorému došlo vinou dodávateľa (výrobcu) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia príp. zrušenia distribučných práv, príp. iných nepredvídateľných prekážok. 

 

 

 

GDRP

Znenie od 25. mája 2018

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracovaní vašich osobných údajov je spoločnosť gr8design s.r.o., so sídlom Paulenova 1830/46, 900 81 Šenkvice, IČO: 50104527 , DIČ: 2120187652, IČ DPH:SK2120187652, zapísaná v Obch. registri Okresný súd Bratislava 1., Oddiel: Sro, vložka č.:108668/B

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 910 56 56 00, písomne na adrese gr8design s.r.o., Šenkvická cesta 3610 14/A, 902 01 Pezinok, alebo e-mailom info@gr8design.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracovávame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracovávame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

 Informácie o využívaní našich produktov a služieb,

o produktoch, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newslettera a podobne.

Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií.

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností.
V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

Je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu, vytvorenie ponuky).

Alebo je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné
v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom.

Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracovanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracovaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti
Marketingové agentúry a call centrá
Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori Advokátske a právne kancelárie
Znalci a súdny znalci
Inkasné spoločnosti a exekútori
Súdy a orgány činné v trestnom konaní
Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracovávať do doby, než svoj súhlas neodvoláte

V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovaniu namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade

zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracovaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

Máte právo na prístup ku svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracované nezákonne.

Ak sú vaše osobné údaje spracované na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Máte právo namietať a na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

Máte právo na prenos údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231

3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

 

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 910 565600, písomne na adrese gr8design s.r.o., Šenkvická cesta 3610 14/A, 902 01 Pezinok, alebo e- mailom info@gr8design.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude, ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KONTAKT INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 910 56 56 00, písomne na adrese gr8design s.r.o., Šenkvická cesta 3610 14/A, 902 01 Pezinok, alebo e-mailom info@gr8design.sk.