Preskakovacie odkazy

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou gr8design s.r.o., so sídlom na Paulenovej 46, 900 81 Šenkvice, IČO:50104527, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 108668/B (ďalej len ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len ako „kupujúci“), v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho102/2014, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.gr8design.sk predávajúceho.
  2. V prípade, že kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že kupujúcim je právnická osoba, ktorá zároveň nie je spotrebiteľom, ich obchodno-právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Na základe objednávky predávajúci dodá prezentovaný tovar na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).
  4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  5. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho.
 2. Uzatváranie kúpnej zmluvy
  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme vyplnenej objednávky predávajúcim (ďalej len „objednávka“).
  2. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje vo všetkých objednávkových formulároch, inak je objednávka neplatná.
   • ▪  Kupujúci zodpovedá za kvalitu podkladov alebo inej obrazovej predlohy, ktorú sám poskytne
   • ▪  Kupujúci zaslaním obrazovej predlohy na výrobu ním objednaného tovaru prehlasuje, že má všetky autorské práva k použitým/dodaným/predloženým fotografiám a iným obrazovým predlohám voči autorom alebo tretím stranám a je oprávnený s fotografiou a/alebo inými obrazovými predlohami disponovať a dať ho k dispozícii predávajúcemu pre účely výroby tovaru predávajúcim.
   • ▪  Zaslaním fotografie a/alebo obrazovej predlohy spolu s objednávkou výroby tovaru kupujúci prevádza na predávajúceho práva na nakladanie a spracovanie obrázkov a/alebo obrazových predlôh súvisiacich s jednotlivou objednávkou.
 1. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene a množstve tovaru, údaje o dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný (adresa) a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručeniatovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne iné údaje.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

III. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia kúpnej zmluvy je poskytovanie tlačiarenských, grafických aostatných služieb. Tieto služby sú prispôsobované špecifickým požiadavkám jednotlivých zákazníkov. Druh služieb a množstvo, cena, kvalita, termín a spôsob dodania produktu je bližšie určený v záväznej akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho
  1. Predávajúci je povinný:
   • ▪  Dodať tovar na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim vdohodnutom množstve, kvalite a termíne.
   • ▪  Tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie)vindividuálne dohodnutej lehote od záväzného akceptovania objednávkykupujúceho predávajúcim.
  2. Predávajúci je oprávnený:▪ Na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 2. Práva a povinnosti kupujúceho
  1. Kupujúci je povinný:
   ▪ Tovar prevziať.▪ Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
  2. Kupujúci je oprávnený:
   ▪ Na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutomzmluvnými stranami v záväznom akceptovaní návrhu.
   ▪ Byť oboznámený o tom, že objednaný tovar mu nemôže byť dodaný.
 3. Kúpna cena
  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”).
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke www.printdigital.sk Takáto úprava cien sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  3. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 1. Podmienky dodania tovaru
  1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie) v dohodnutej lehote. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Po uplynutí 7 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci neprevezme tovar v lehote a predávajúci odstúpi od zmluvy, predávajúci započíta kúpnu cenu v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu.
  2. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  3. V prípade, ak predávajúci zašle tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.
  4. Kupujúci je povinný zásielku (tovar ako aj jeho obal) skontrolovať hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 2. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci má právo zmeniť alebo stornovať elektronickú objednávku len do okamžiku záväznej akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim, t.j. do doby jej zaradenia do výroby zo strany predávajúceho.
  2. Ak kupujúci požaduje zmenu alebo stornovanie elektronickej objednávky po jej zaradení do výroby, predávajúci má nárok na nahradenie nákladov vzniknutých do daného momentu zo strany kupujúceho.
  3. Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu, keďže predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb alebo predaj tovaru, ktoré boli upravené na základe osobitných požiadaviek zákazníka, t.j. ak ide o produkt vyhotovený na mieru.
  4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
   ▪ V prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedenételefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e -maily atď.)
   ▪ V prípade, že podklady dodané kupujúcim, na základe ktorých má byťvyrobený a dodaný tovar, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených predávajúcim na jeho výrobu alebo obsahujú obrázky, fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platným právom v SR a EU (propaganda rasovej alebo národnostnej nenávisti, rasizmus, sexuálnezneužívanie, detská pornografia…)
 • ▪  Tovar sa už nevyrába alebo nie je dočasne v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar vyrobiť a dodať kupujúcemu v stanovených lehotách z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
 • ▪  Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 1. Ochrana osobných údajov
  1. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim za účelom vytvorenia užívateľského účtu, za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a za účelom marketingových a obchodných oznámení predávajúceho (najmä zasielanie informačných e-mailov oproduktoch a novinkách, zasielanie obchodných oznámení, zasielanie notifikačných e-mailov a sms správ o vyhotovení zákazky a pod.). Kupujúci súhlas udeľuje dobrovoľne, a to na dobu neurčitú.
  2. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom jeho užívateľský účet s osobnými údajmi a údajmi o predchádzajúcich zákazkách bude zrušený. Kupujúci nebude mať naďalej k tomuto účtu prístup a nebude môcť dochádzať k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
  3. Osobné údaje kupujúcich sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
  4. Osobné údaje kupujúceho nie sú poskytované tretím stranám. Výnimkou je poskytovanie osobných údajov v minimálnom rozsahu zmluvnému dopravcovi, ktoré sú nevyhnutne potrebné na doručenie zákazky na miesto určenia dohodnutom v záväznej akceptácií objednávky kupujúceho predávajúcim.
  5. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné osobné údaje. Kupujúci má prístup ksvojim osobným údajom vužívateľskom účte a má právo na ich zmenu po informovaní predávajúceho.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že bez poskytnutia potrebných osobných údajov nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 2. Reklamačný poriadok
  1. Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.
  2. Kupujúci je povinný tovar ako aj jeho obal pri prevzatí riadne prezrieť a skontrolovať. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
  3. K reklamácii je potrebné pripojiť v lehote 5 dní reklamovaný tovar a doklad o kúpe a prevzatí tovaru.
 1. Reklamácia sa považuje za uplatnenú, keď boli predávajúcemu doručené všetky informácie a doklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.
 2. Ak doklady k reklamácii nie sú kompletné, predávajúci vyzve kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak kupujúci neodpovedá na výzvu (emailovú či telefonickú) do 7 dní od prevzatia reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie. V tomto prípade bude tovar vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke, náklady znáša kupujúci.
 3. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (napríklad bod II.2.a. všeobecných obchodných podmienok).
 4. V prípade, že kupujúci k reklamácii nepriloží tovar, ktorý požaduje reklamovať, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.
 5. V súlade s § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pri riadnom uplatnení reklamácie vydať a bez zbytočného odkladu doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie; najneskôr predávajúci doručí kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 7. Za neoprávnenú alebo neúplnú reklamáciu si predávajúci môže účtovať poplatok, ktorý je úhradou administratívnych nákladov spojených s výzvou predávajúceho kupujúcemu na doplnenie chýbajúcich údajov alebo dokladov k reklamácii alebo úhradou administratívnych nákladov spojených s opätovným doručením tovaru kupujúcemu.

XII.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúci nezodpovedá tretím osobám za prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov kupujúcim.
 3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 5. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že na úpravu ich záväzkovo-právnych a majetkových vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy si volia ako rozhodné právo právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre prípad súdneho sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy je na konanie daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 12 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci potvrdzuje, že v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlasí s dobrovoľným poskytnutím svojich osobných údajov predávajúcemu a ich automatickým spracovaním, a to na dobu neurčitú od prejavu súhlasu alebo až do jeho odvolania. Prejav súhlasu je dobrovoľný a kupujúci ho môže kedykoľvek slobodne písomne odvolať na adrese predávajúceho, pričom odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

 

Home
Account
Cart
Search
Wishlist 0
Continue Shopping