Preskakovacie odkazy

PODMIENKY
A
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OÚ – COOKIES

Spoločnosť gr8design s. r. o., so sídlom Paulenova 46, Šenkvice 900 81, IČO: 50 104 527, Spisová značka: Okr. súd: Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 108668/B, oddiel: Sro, („prevádzkovateľ” alebo „Gr8designl“ alebo „my“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje („OÚ“ alebo „osobné údaje“) návštevníkov webových stránok („dotknutá osoba“ alebo „používateľ“ alebo „Vy“), ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“ alebo „Nariadenie“) ako aj s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“).

Cookies sú malé textové súbory,

ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. nová tretia strana, úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej

stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií.

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

V prípade iných ako hore uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne

na základe zákona.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany, avšak s určitými časťami našich webových stránok sa môžu po takomto zablokovaní cookies vyskytnúť problémy.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods.

1 GDPR.

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty, ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Na úvodnej strane cookies lišty (prvá vrstva) vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na

našej webovej stránke. Sú vám ponúknuté možnosti spravovania zberu cookies.

Kliknutím na tlačidlo „PRIJAŤ VŠETKO“ vyjadrujete váš súhlas s používaním všetkých cookies vrátane externých cookies (t. j. nielen cookies, ktoré sa spracúvajú na právnom základe zákon , ale aj cookies, ktoré sú spracúvané na právnom základe súhlas), ktoré na našej webovej stránke používame. Pri výbere tretích osôb – našich partnerov v analytickej a reklamnej oblasti – dbáme na to, aby tieto subjekty garantovali požadovanú

úroveň ochrany OÚ v Európskej únii.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo „NASTAVENIA“, ktoré vás presunie do druhej vrstvy našej cookies lišty. V rámci druhej vrstvy je možné oboznámiť sa detailne so všetkými tretími stranami, s ktorými spolupracujeme

1

(resp. aj s tretími stranami, s ktorými spolupracujú naši partneri), zvoliť si len určité tretie strany, ktorým súhlas udelíte, alebo jedným tlačidlom „POTVRDIŤ MOJE NASTAVENIA“ ponechať základné nastavenie našej cookies lišty. Základné nastavenie našej cookies lišty v zásade znamená, že budeme spracúvať výlučne cookies prvej strany, t. j. naše vlastné technické a funkčné cookies a cookies tretích strán, ktorých právnych základom spracúvania je zákon. V prípade, ak budete mať záujem nastaviť svoje preferencie inak, máte možno cookies lištu kedykoľvek znova vyvolať a to prostredníctvom sekcie „NASTAVENIE SÚKROMIA“ v spodnej časti našej webovej stránky. Veríme, že takýto manažment preferencií je pre každého používateľa našej webovej stránky vyhovujúci.

Naša webová stránka používa nasledovné druhy cookies, ktoré sme zaradili do troch základných kategórii:

A. NEVYHNUTNE POTREBNÉ TECHNICKÉ SÚBORY COOKIES A FUNKČNÉ COOKIES

Nevyhnutne potrebné technické súbory cookies („technické cookies“) vám umožňujú pohybovať sa na našej webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Do tejto kategórie zaraďujeme aj funkčné cookies, ktoré sa tvoria ako reakcia na úkony, ktoré ako používateľ aktívne urobíte na našej webovej stránke.

Technické cookies sú nevyhnutné pre používanie našej webovej stránky. Ich hlavnou funkciou je napr. uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení, zaručenie bezpečnosti, predchádzanie podvodom a odstraňovanie chýb a iné.

Funkčné cookies zabezpečujú správne fungovanie funkcionalít našej webovej stránky a umožňujú jej optimálne využívanie zo strany používateľa.

Účel spracovania OÚ: ukladanie alebo prístup k informáciám na zariadení a zabezpečovanie riadnej funkčnosti, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našej webovej lokality, riadne využívanie webovej stránky.

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Používame napríklad nasledovné technické cookies na webových stránkach zameraných na auto-moto segment (www.autobazar.eu, www.noveauto.sk, www.autobazar.cz):

page2image456345360

Používanie technických a funkčných cookies na našej webovej stránke je možné aj bez vášho súhlasu. Z tohto dôvodu nemôžu byť technické alebo funkčné cookies zapnuté ani vypnuté v cookies lište, ktorá vám umožňujete individuálne spravovať vaše preferencie na našej webovej stránke. Vo svojom prehliadači však môžete cookies vypnúť kedykoľvek, takýto úkon však môže znamenať problémy

s funkčnosťou našej webovej stránky pri vašom prehliadaní.

NÁZOV SÚBORU COOKIES

session_cookie

about_cookie_usage

cookieCheck

mobileVersion

spojenie používateľa

ÚČEL POUŽÍVANIA

administrácia používania cookies

kontrola povolenia používania cookies

prepínanie medzi mobilnou verziou

DOBA UCHOVÁVANIA

page2image456432400page2image456433104page2image456433680

disableMobileVersion

zakázanie mobilnej verzie

počas doby spojenia („session“) session session 365 dní 365 dní

page2image456448656 page2image456449200 page2image456449392

Používame napríklad nasledovné funkčné cookies na webových stránkach zameraných na auto-moto segment (www.autobazar.eu, www.noveauto.sk, www.autobazar.cz):

2

NÁZOV SÚBORU COOKIE

hpBannerIndex

allowReporterBox

bazarLastAd

deletedAdverts

reporterAgent

PollThreadVoting

lastContact

unsubscribe

openNewWindow

searchSource

infoBoxUC

searchOptions

topreads

selectedImporter

hlasovanie na fóre

ÚČEL POUŽÍVANIA

rotovanie bannerov na domovskej stránke – vlastná grafika

vyhľadávací agent – automatické okno

konto používateľa – uloženie agenta

zmazanie inzerátu na základe ID inzerátu – registrovaný používateľ

vyhľadávací agent – neprihlásený používateľ

posledný zadaný e-mail/telefón

odhlásenie sa zo subscribe-u

filter – otváranie inzerátov v novom okne

rozšírený filter

navigácia konta

spôsob zobrazovania

najčítanejšie články (blog)

vybraný detail inzerátu

DOBA UCHOVÁVANIA

page3image342624464page3image342624944page3image342625648page3image342608192page3image342608672page3image342609248page3image342610080page3image342610560page3image342611136page3image342611712page3image342612288page3image342612864page3image342613440

galleryBlockedAd

zabezpečenie zákazu opätovného otvárania reklamy v galérii

30 dní

30 dní 30 dní
1 hodina

60 dní
1 deň
30 dní
1 hodina 17 minút session session session 17 minút session 365 dní

page3image342792064 page3image342792352 page3image342792640

*Zoznam technických a funkčných cookies na našej webovej stránke môže variovať v závislosti od zmien funkcionalít našej webovej stránky, jej zabezpečenia a iného nastavenia umožňujúceho jej riadnu prevádzku. Nie je technicky možné poskytnúť úplný a nemenný zoznam technických a funkčných cookies.

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby, jednotlivé funkcionality webovej stránky a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, poskytovateľ riešenia cookies lišty.

B. ANALYTICKÉ A ŠTATISTICKÉ COOKIES

Analytické a štatistické cookies nám umožňujú, aby sme vás spoznali pri návrate na našu webovú stránku a umožnili vám ponúknuť vylepšené a viac personalizované funkcie, ako napr. zapamätanie si vašich preferencií. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie a nemôžu sledovať pohyby užívateľov na iných webových stránkach. Slúžia hlavne na analytické účely (napr. štatistiky v rámci Google Analytics), príp. na uľahčenie toku informácií z Autobazar.EU portá lwebu smerom k používateľom (informácie o možných aplikáciách na stiahnutie a pod.).

V rámci našich analytických činností z

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.
Používame napríklad nasledovné analytické a štatistické cookies na webových stránkach zameraných

na auto-moto segment (www.autobazar.eu, www.noveauto.sk, www.autobazar.cz):

Gdyn Štatistické zisťovanie návštevnosti stránky 365 dní zabezpečované spoločnosťou GEMIUS

page3image341413184 page3image341395600

aznamenávame najmä počet vašich návštev našej webovej

page3image341407040

stránky, počet otvorených podstránok, dobu strávenú na našej webovej stránke, poradie navštívených stránok a hľadané výrazy, ktoré vás k nám priviedli. Účelom našich analytických činností je snaha

page3image341432864

prispôsobiť sa potrebám našich používateľov a optimalizovať našu ponuku.

NÁZOV SÚBORU COOKIE

ÚČEL POUŽÍVANIA

DOBA UCHOVÁVANIA

page3image341454000 page3image341454288 page3image341454576

3

_hjid

Analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google

_gid

Analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google

_ga

Analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google

DV

Analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google

_hjTLDTest

Analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Hotjar

_hjid

Analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Hotjar

_adroll_fpc

Analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Hotjar

_hjFirstSeen

Analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Hotjar

new-relic

Analýza
funkčnosti webovej stránky, zabezpečovaná New- relic

1 deň
365 dní
6 týždňov 60 dní session 30 dní 365 dní session 365 dní

používania

webovej

stránky,

trackovanie

page4image457885664 page4image457885952 page4image457886240

*Rozšírený zoznam cookies tretích strán, ktoré sú umiestnené na našej webovej stránke a ktoré sa vytvárajú pre tretie strany – partnerov s vaším súhlasom alebo na základe oprávneného záujmu, je možné nájsť v druhej vrstve našej cookie lišty.

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík, poskytovateľ riešenia cookies lišty.

C. MARKETINGOVÉ A RETARGETINGOVÉ SÚBORY COOKIES

Marketingové cookies zaznamenávajú aktivity používateľa na našej webovej stránke, navštívené stránky a odkazy, na ktoré ste klikli za účelom presnejšieho cielenia reklamného obsahu dostupného na našej webovej stránke. Tieto informácie používame na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre používateľov a ich záujmy relevantnejšie. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a na meranie efektívnosti reklamných kampaní. Napr. v špeciálnych kampaniach sa umiestňujú na webové stránky meracie kódy partnerov, aby vedeli identifikovať úspešnosť reklamného PR článku a jeho efektivitu v prípade prechodu návštevníka na web klienta. Ich hlavnou funkciou je napr. výber základných reklám, výber personalizovaných reklám, vytvorenie profilu personalizovaného obsahu, výber personalizovaného obsahu, technické doručovanie reklám alebo obsahu, porovnávanie a kombinovanie off-line zdrojov údajov, prepojenie rôznych zariadení, prijímanie a používanie automaticky odosielaných charakteristík zariadenia na identifikáciu, používanie presných údajov o geografickej polohe (ak súhlasíte) a i.

Ak nám teda udelíte súhlas so spracovaním marketingových cookies, tieto cookies môžeme spájať s informáciami o vašich aktivitách na našej webovej stránke – napr. s používaním používateľského účtu, prihlásením sa k odberu určitého typu informácií, o ktoré máte záujem. Účelom tohto spájania je naša snaha ponúknuť vám personalizované služby, personalizovaný obsah a personalizované reklamy. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Účel spracovania OÚ: výber základných reklám, výber personalizovaných reklám, vytvorenie profilu personalizovaného obsahu, výber personalizovaného obsahu, technické doručovanie reklám alebo obsahu, porovnávanie a kombinovanie off-line zdrojov údajov za účelom doručovania marketingového odkazu.

page4image458160816

4

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.
Používame napríklad nasledovné marketingové cookies na webových stránkach zameraných na auto-

moto segment (www.autobazar.eu, www.noveauto.sk, www.autobazar.cz):

365 dní 365 dní 365 dní

ANID Marketing a retargeting od spoločnosti Google 365 dní

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, od spoločností Google, Inc., Gemius SA, Hotjar Ltd. využívame nástroje na analytické účely, ktoré ukladajú anonymné cookies. Spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies. Spoločnosti zabezpečujúce predaj online reklamy, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík, štatistické spoločnosti, poskytovateľ riešenia cookies lišty.

OSOBITNE K SLUŽBÁM TRETÍCH STRÁN, KTORÉ POUŽÍVAME NA ANALYTICKÉ, ŠTATISTICKÉ A MARKETINGOVÉ ÚČELY

Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické, štatistické a marketingové účely

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

Webové stránky Autobazar.EU portál využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Analytický nástroj – meranie návštevnosti od spoločnosti Gemius SA

NÁZOV SÚBORU COOKIE

__gfp_64b

CONSENT

1P_JAR, NID

ÚČEL POUŽÍVANIA

Marketing a retargeting od spoločnosti Google

Marketing a retargeting od spoločnosti Google

Marketing a retargeting od spoločnosti Google

DOBA UCHOVÁVANIA

page5image456722832page5image456723408 page5image456724400page5image456724688 page5image456724976 page5image456725264page5image456725552 page5image456725840

5

Spoločnosť Gemius SA, so sídlom 48 Domaniewska St., 02-672 Varšava, Poľsko zabezpečuje pre nás cenné a jedinečné meranie návštevnosti našej webovej stránky, a tieto dáta (v podobe celkovej návštevnosti našej webovej stránky) sú podkladom pre tvorbu verejne prístupného anonymného prehľadu návštevnosti webových stránok v Slovenskej republike – službu Aimmonitor.

Pravidlá k spracúvaniu cookies v spoločnosti GEMIUS SA sú dostupné tu: https://www.gemius.com/cookie-policy.html.

Platforma Google Ad manager a iné nástroje od spoločnosti Google

Webové stránky gr8design s.r.o. využívajú pre účely marketingových súborov cookies okrem iného aj službu Ad manager ako nástroj pre správu reklamy poskytovanú spoločnosťou Google. Aby ste dostali reklamy a marketingový obsah prispôsobený vašim preferenciám, webové stránky Autobazar.EU portál využívajú aj technológiu DoubleClick for Publishers (DFP) poskytovanú spoločnosťou Google.

Preferencie týkajúce sa marketingu alebo zacielených súborov cookies môžete ako používateľ kedykoľvek spravovať prostredníctvom nastavení vášho prehliadača. Službu Google Ad manager zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Služba Custom Audiences a služba Konverzia od spoločnosti Meta

Custom Audiences (vlastné publikum)

Facebook Pixel používame na marketingové účely. To nám umožňuje, aby používatelia našej webovej stránky videli záujmovo orientované reklamy pri svojej návšteve sociálnej siete Facebook alebo iných webových stránok, ktoré tento nástroj taktiež využívajú. Touto cestou sledujeme záujem o zobrazovanie reklám, ktoré vás zaujímajú, aby sme pre vás obsah našej webovej stránky alebo našich ponúk urobili zaujímavejším.

Konverzia

Používame Facebook Pixel, aby sme zabezpečili, že naše reklamy na Facebooku zodpovedajú potenciálnemu záujmu užívateľov. V rámci nástroja Facebook Pixel je inkorporovaná funkcionalita vyhodnocovania konverzií, ktorá pre nás predstavuje cenný nástroj vyhodnocovania efektivity našich reklamných aktivít. Pomáha nám sledovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že zistíme, či boli užívatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku.

Z dôvodu používania týchto marketingových a analytických nástrojov váš prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom Facebooku, avšak len v prípade, ak vyjadríte súhlas s cookies tretej strany – Facebooku. Tento súhlas viete vyjadriť spôsobom, že zaškrtnete v našej cookies lište PRIJAŤ VŠETKO alebo individuálne v rámci nastavenia vašich preferencií v druhej vrstve našej cookies lišty.

page6image461705792 page6image461706080 page6image461706368

6

V priebehu integrácie nástroja Facebook Pixel, Facebook získava informácie o tom, že ste si vyžiadali príslušnú webovú stránku našej internetovej prezentácie alebo klikli na našu reklamu. Pokiaľ ste zaregistrovaný v službe Facebook, spoločnosť Meta priradí vašu návštevu k vášmu účtu.

Spracúvanie OÚ spoločnosťou Meta sa riadi Podmienkami spracúvania OÚ Facebooku. Osobitné informácie a detaily o Facebook Pixel a jeho funkciách môžete nájsť v oblasti nápovede pre Facebook.

Službu Facebook Pixel zabezpečuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

So spoločnosťou Meta sme spoločne zodpovední za spracúvanie OÚ a odovzdanie údajov v rámci týchto nástrojov. Tieto zahŕňajú nasledovné účely:
a) vytváranie individualizovaných alebo vhodných reklám a ich optimalizácia,
b) doručovanie obchodných informácií a transakčných správ (napr. prostredníctvom messengeru).

Nasledujúce procesy nie sú pokryté spoločnou kontrolou:
a) za spracúvanie osobných údajov, ktoré prebieha po zbere a prenose, nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Meta,
b) za prípravu správ a analýz v agregovanej a anonymizovanej podobe v našom internom správcovskom účte Facebooku pre naše interné potreby, zodpovedá naša spoločnosť.

Uzatvorili sme so spoločnosťou Meta dohodu o spoločných prevádzkovateľoch, ktorú nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Táto dohoda definuje príslušné zodpovednosti za splnenia povinností podľa Nariadenia, pokiaľ ide o spoločných prevádzkovateľoch.

Kontaktné údaje na spoločného prevádzkovateľa – Meta a zodpovednej osoby na ochranu OÚ v spoločnosti Meta nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy. V zmysle dohody spoločných prevádzkovateľov, Facebook môže byť použitý ako kontaktné miesto na výkon práv dotknutej osoby. Jurisdikcia práv dotknutých osôb nie je obmedzená.

Ďalšie informácie o tom ako spoločnosť Facebook spracúva OÚ, vrátane ich právneho základu a ďalšie informácie o právach dotknutých osôb nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy.

Informácie o podmienkach zabezpečenia údajov v rámci Facebooku nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms a o spracovaní na základe štandardných zmluvných doložiek nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Meta môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Funkcia „Facebook vlastné publikum“ môže byť deaktivovaná v nastavení cookies a po prihlásení používateľa tu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Odkazy na sociálne médiá

page7image342284976 page7image342520720 page7image342699904page7image342714080 page7image342426112 page7image342766032

Naša webová stránka obsahuje odkazy na sociálne siete, aby vám v prípade záujmu umožnila jednoduché spojenie s vašim používateľským kontom alebo vami zvolenou sociálnou sieťou.

V záujme ochrany vašich OÚ pri navštevovaní našich webových stránok nepoužívame pluginy sociálnych médií. Namiesto toho sú do našich webových stránok zakomponované odkazy HTML, umožňujúce jednoduché zdieľanie na rôznych platformách sociálnych médií. Zakomponovanie odkazu bráni vytváraniu priamych prepojení s rôznymi sieťovými servermi sociálnych médií pri otváraní stránok na našej webovej lokalite. Po kliknutí na niektoré z tlačidiel sa otvorí okno prehliadača, ktoré

7

používateľa presmeruje na webovú lokalitu poskytovateľa príslušnej služby, kde môže používateľ (po prihlásení sa) použiť napríklad tlačidlo „Zdieľať tento inzerát na Facebooku“.

Ak ste súčasne s tým, ako sledujete obsah našej webovej stránky, prihlásený do svojho používateľského konta v rámci určitej sociálnej siete a vykonáte určitý úkon na našej webovej stránke (napr. kliknete na tlačidlo „Zdieľať tento inzerát na Facebooku“ alebo kliknete na piktogram určitej sociálnej siete) bude možné okamžité priradenie návštevy našej webovej stránky do vášho profilu na danej sociálnej sieti. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam budú v rámci vášho profilu. Ak chcete zabrániť takému okamžitému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej webovej stránky do vášho profilu, musíte sa odhlásiť z vášho účtu príslušného poskytovateľa, pred tým,

ako urobíte úkon, ktorým aktivujete zber cookies tretej strany – daného prevádzkovateľa sociálnej siete.

Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu spracúvania údajov, o ďalšom využití vašich OÚ poskytovateľom služby a jeho webovými stránkami, ako aj o vašich právach a možných nastaveniach na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov zverejnenom poskytovateľom príslušnej služby.

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

page8image464583648

Všeobecne k spracovávaniu OÚ – COOKIES

Vezmite prosím na vedomie, že gr8design s.r.o. využíva služby tretích strán, aby sa dozvedela o používaní jej webových stránok s cieľom optimalizovať vaše používateľské skúsenosti a zobraziť reklamu mimo webovej stránky Autobazar.EU portál. Tieto tretie strany (vrátane napr. reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako sú služby analýzy webovej prevádzky a i.) môžu tiež používať súbory cookies, v rámci vlastných pravidiel spracúvania OÚ.

Súhlas so spracúvaním OÚ môžete kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, prečítajte si nižšie uvedené ustanovenia. Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo vašich zariadeniach a nakonfigurovať váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.

gr8design.sk nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracúvania OÚ. Autobazar.EU portál neuskutočňuje priamo prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru), tento prenos však môže byť vykonávaný našimi partnermi. Autobazar.EU portál nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania OÚ právnym základom zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností gr8design s.r.o. , ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:
1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti gr8design s.r.o. potvrdenie (prístup), či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania,

a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ;
8

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti gr8design s.r.o. opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti gr8design s.r.o.  vymazanie/likvidáciu OÚ ak:
  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  b) v prípadoch, keď boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;
  c) akdotknutáosobanamietaspracúvanieOÚnazákladeoprávnenéhozáujmuaneprevažujúžiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti gr8design s.r.o.  obmedzenie spracúvania OÚ ak:
  1. a)  dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnostigr8design.sk overiť správnosť OÚ;
  2. b)  spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho

  obmedzenie ich použitia;
  c) spoločnosť gr8design s.r.o. portál už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

 4. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď:
  a) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo
  b) na základe oprávneného záujmu gr8design s.r.o. ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by spoločnosť Autobazar.EU portál vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 5. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu OÚ SR.

Súhlas so spracúvaním OÚ môžete kedykoľvek odvolať a to:

 • –  ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo vašich zariadeniach a nakonfigurovaťváš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.
 • –  na našej webovej stránke v dolnej časti – NASTAVENIE SÚKROMIA, na ktoré keď kliknete viete si cookies lištu kedykoľvek vyvolať a udeliť/odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby pre ochranu OÚ na adrese zo@autobazar.eu alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti gr8design s. r. o., so sídlom Paulenova 46, Šenkvice 900 81. Do predmetu e-mailu aj listu odporúčame uviesť “Osobné údaje – COOKIES“.

  Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), Autobazar.EU portál má právo účtovať si poplatok

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

V prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

9

zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj u zodpovednej osoby gr8design.sk portál na webovej stránke Autobazar.EU portál v časti “GDPR“.

Aktualizované dňa 11.04.2022

page10image465055776 page10image465056064

10